Je souhrn technicko-organizačních opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.

PO (Požární Ochrana)

Za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách.

 

Požár

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření jsou technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu nebo jeho části. 

Druhy požárně bezpečnostních zařízení jsou:

 1. zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par),
 2. zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, samočinné hasicí systémy),
 3. zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru(např. zařízení pro odvod tepla a kouře, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřové dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 4. zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 5. zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 6. zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťujicí zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 7. náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požáru.

Požárně bezpečnostní zařízení

Provozovatel činnosti s vysokým požárním nebezpečím zabezpečí, prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“) z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

Požární nebezpečí

Požární technikou se rozumí hasicí přístroje, hydranty, zásahová vozidla HZS, atd.

Požární technika

Jedná se o souhrn legislativních zákonů, které musí zpracovat technik požární ochrany případně osoba odborně způsobilá v požární ochraně. Dokumentace obsahuje:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požárů,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

Průvodní dokumentace k požární ochraně

Technik požární ochrany je jedním z kvalifikačních stupňů odborné způsobilosti v oblasti prevence v požární ochraně, dle zákona.

Technik požární ochrany je oprávněn zajišťovat plnění povinností stanovených právnickým a fyzickým podnikajícím osobám v § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a. Jedná se zejména o školení PO vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy preventistů PO a členů požárních preventivních hlídek právnických a fyzických podnikajících osob, jež provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, o školení PO vedoucích a ostatních zaměstnanců právnických a fyzických podnikajících osob, jež provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a o zajištění dalších povinností stanovených zákonem právnickým a fyzickým podnikajícím osobám – zpracování dokumentace PO, provádění kontrol dodržování předpisů o požární ochraně atd.

Technik požární ochrany (TPO)

Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny lidi, resp. občany. Jde o termín významově zcela neutrální, neboť osoby nijak nekategorizuje a společensky nijak dále nevymezuje.

Veřejnost