Rubrika: Slovník pojmů PO

PO (Požární Ochrana)

Je souhrn technicko-organizačních opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.

PO (Požární Ochrana)

Požár

Za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách.  

Požár

Požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření jsou technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu nebo jeho …

Požárně bezpečnostní zařízení

Požární nebezpečí

Provozovatel činnosti s vysokým požárním nebezpečím zabezpečí, prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“) z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

Požární nebezpečí

Požární technika

Požární technikou se rozumí hasicí přístroje, hydranty, zásahová vozidla HZS, atd.

Požární technika

Průvodní dokumentace k požární ochraně

Jedná se o souhrn legislativních zákonů, které musí zpracovat technik požární ochrany případně osoba odborně způsobilá v požární ochraně. Dokumentace obsahuje: dokumentace o začlenění do kategorie činností se …

Průvodní dokumentace k požární ochraně

Technik požární ochrany (TPO)

Technik požární ochrany je jedním z kvalifikačních stupňů odborné způsobilosti v oblasti prevence v požární ochraně, dle zákona. Technik požární ochrany je oprávněn zajišťovat plnění povinností stanovených právnickým a fyzickým …

Technik požární ochrany (TPO)

Veřejnost

Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny lidi, resp. občany. Jde o termín významově zcela neutrální, neboť osoby nijak nekategorizuje a společensky nijak dále nevymezuje.

Veřejnost

Chci informační schůzku