Víte, jak správně postupovat při pracovním úrazu zaměstnance?

Pamatujte na to, že správný postup při vzniku pracovního úrazu zaměstnance zásadně ovlivňuje pozdější prokazování odpovědnosti zaměstnavatele, ale i výši odškodnění. Jak má zaměstnavatel při pracovním úrazu zaměstnance postupovat, stanovuje přímo § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamů o pracovním úrazu je blíže specifikováno v Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Rozdělení pracovních úrazů

Pracovní úrazy se dělí do následujících kategorií:

  • Smrtelné pracovní úrazy,
  • Závažné s hospitalizací delší než 5 dnů,
  • Ostatní pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny,
  • Ostatní pracovní úrazy s pracovní neschopností do 3 dnů nebo bez pracovní neschopnosti

Za smrtelný pracovní úraz se považuje také poškození zdraví, na jehož následky zraněný nejpozději do jednoho roku zemřel.

Na co si při vzniku pracovního úrazu dát pozor?

Pokud na vašem pracovišti dojde k pracovnímu úrazu zaměstnance, a to i zdánlivě banálnímu, vždy trvejte na správném postupu a pečlivém zaevidování úrazu. Jedině tak si vytvoříte ideální podmínky pro pozdější uplatnění náhrady škody, která může při pracovním úrazu vzniknout.

Jak při pracovním úrazu postupovat?

Jako zaměstnavatel jste povinen objasnit příčiny a okolnosti každého pracovního úrazu za účasti zraněného zaměstnance, pokud mu to ovšem jeho zdravotní stav dovolí. Objasňování vzniku pracovního úrazu se účastní také další zaměstnanci, případně svědci události. Vyšetřování probíhá vždy v přítomnosti odborové organizace (pokud je určena) nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu jakkoliv měnit stav pracoviště, kde k úrazu došlo.

Jako zaměstnavatel jste také povinný vést si knihu úrazů. Zde musí být zaevidovány všechny úrazy, i když se jako pracovní nakonec neprokážou. Pokud dojde ke zranění zaměstnance, který je v pracovní neschopnosti déle než 3 kalendářní dny nebo v případě smrtelného úrazu je zaměstnavatel povinný vyhotovit záznam o pracovním úrazu. Takovýto záznam je pak nutné pořídit ve dvou kopiích, kdy jedna náleží vám a druhá zaměstnanci. V případě úmrtí zaměstnance je potřeba předat kopii oprávněné osobě, kterou je nejčastěji rodinný příslušník.

Nezapomeňte na záznam o pracovním úrazu

Po objasnění příčin a okolností a zpracování záznamu o pracovním úrazu je nutné celou událost nahlásit příslušným orgánům a institucím, a to nejpozději do 5 kalendářích dní následujícího měsíce. Záznam o pracovním úrazu se zasílá na oblastní inspektorát práce (OIP), případně na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení. Policie ČR se vyrozumívá pouze v případě podezření na spáchání trestného činu. Pokud ovšem došlo ke smrtelnému úrazu či k vážnějšímu zranění zaměstnance, které si vyžádalo jeho hospitalizaci na dobu delší než 5 dní, musí se tato skutečnost neprodleně hlásit na OIP.

Obraťte se ohledně BOZP a PO na odborníky

Bezpečnost práce je docela složitá problematika a ne každá firma či podnikatel se v ní orientují. Přenechte proto své starosti firmě EXTÉRIA, která nabízí služby v oblasti BOZP a PO již více než 10 let. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a podnikejte bez starostí.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku