Kontrola krajské hygieny na pracovištích zaměstnavatelů tedy firem

Krajská hygienická stanice – KHS a kontroly firem

Odbor hygieny práce svoji činnost zaměřuje na kontroly pracovišť a pracovních podmínek (státní zdravotní dozor), oznámení a žádosti o zařazení prací do kategorie (kategorizace prací), pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, provozní řády pro zařízení s odpady a taky na šetření podmínek výkonu práce v souvislosti s ověřováním podezření na nemoc z povolání. 

Každý rok se stanovuje plán kontrol, který stanovuje Ministerstvo zdravotnictví pro každý kalendářní rok tedy i pro pro rok 2019. Například v roce 2017 byl tento plán splněn, bylo provedeno celkem 2873 kontrol. V roce 2017 celostátní priority obsahovaly kontroly prací zařazených do druhé až čtvrté kategorie. Kontrolovány byly pracoviště zemědělského a průmyslového charakteru, ale taky zaměstnavatelé, kteří nepředložili kategorizaci prací. Extéria je společnost zaměřena na ochranu zaměstavalů tedy firem. Kdy v rámci našich služeb je zastupování u takových kontrol zcela zdarma v rámci ročních služeb. 

U zaměstnavatelů se kontroluje dokumentace BOZP:

 • zařazení zaměstnanců do kategorie prací
 • vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců
 • periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
 • smlouvy s lékaři
 • kontroly dokumentace k hygieně práce, dle BOZP
 • kontrolní měření u strojů (prach, hluk, vibrace, atd.)
 • pracovní podmínky zaměstnanců
 • bezpečnostní přestávky
 • OOPP u zaměstnanců
 • stav sanitárních a pomocných zařízení
 • nakládání s chemickými látkami a směsmi

Za zjištěné nedostatky jsou ukládány sankce. V roce 2017 jich bylo uloženo uložených sankcí na 175, výše uložených sankcí činila 1.472.000,- Kč.

Kontroly prokážou celou škálu hygienických nedostatků, týkajících se jak oblasti ochrany zdraví při práci – BOZP dokumentace (nedostatky v zajištění údržby a úklidu na pracovištích a v sanitárním zařízení, nedostatky v kategorizaci prací, pochybení v organizaci a zajištění preventivních prohlídek zaměstnanců u poskytovatele PLS, v nakládání s NCHLaS), tak i ve stravovacích provozech a nevyhovujících parametrech teplé užitkové vody – zvýšené počty legionel. Tyto komplexní prověrky mají svůj význam a budou prováděny i nadále v roce 2019.

Extéria profesionální služby v oboru PLS s mnoha referencemi a zkušenostmi u více jak 4700 klientů. Kontaktujte Extérii pro konzultaci u Vás zcela zdarma vice na tel.: 558 273 577. Extéria působí v rámci celé České republiky.

Činnost KHS při státním zdravotním dozoru:

 • SZD je vykonáván dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Kontrola plnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a souvisejících předpisů, NV č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.
 • Rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií na základě podání žádosti o zařazení prací do kategorie zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vydává pro rizikové práce rozhodnutí, ve kterém jsou stanoveny lhůty a náplně preventivních prohlídek a lhůty ověření rizikových faktorů měřením
 • Návod kategorizace prací
 • Kontrola zajištění pracovnělékařských služeb
 • Ověření podmínek vzniku nemocí z povolání na základě požadavků klinik a oddělení nemocí z povolání
 • Kontrola v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • Kontrola v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření a při práci s lasery
 • Spolupracuje s ostatními orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci

Naše další informace k BOZP najdete zde:

BOZP a lékařské prohlídky zaměstnanců, dle novely zákona č. 202/2017 Sb., a novelizuje i vyhláška č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách

BOZP a pracovnělékařské služby. Novela zákona platná od 1.11.2017, jaký má dopad na zaměstnavatele?

HACCP – Povinnost pro potravinářské provozy a dopravce v nabídce EXTÉRIA

Začínám podnikat, co musím splnit ze zákona z BOZP?

(zdroj: KHS)

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku