Povinnost mít vypracovanou kategorizaci prací se vztahuje nejen na zaměstnavatele

Kategorizace prací představuje jednu z důležitých povinností každého zaměstnavatele. Zároveň slouží jako základní nástroj pro hodnocení vlivu práce na zdraví zaměstnanců. Reflektuje fyzický stav pracovního prostředí, díky kterému mají státní orgány BOZP informace o tom, jak moc je dané pracoviště rizikové, a na které zaměstnance se vztahují speciální pravidla BOZP.

Kategorizace prací není povinná pouze pro zaměstnavatele, ale také pro OSVČ nebo pro jedince, kteří práci vykonávají s rodinnými příslušníky. Povinnost kategorizaci prací stanovuje § 37 zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, včetně vyhlášky č. 432/2003 Sb. Tou se stanovují podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, a její následné novelizace s účinností od 1. května 2013. (č.107/2013Sb.).

Vyhláška č. 432/2003 Sb., rozděluje pracovní výkon do čtyř kategorií podle daných rizikových faktorů, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců:

1. Kategorie – nevyplývá pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců (např. u administrativních prací)

2. Kategorie – nepříznivý vliv na zdraví ve výjimečných případech – oznámení o zařazení do této kategorie je potřeba zaslat příslušné krajské hygienické stanici, která správnost zařazení posoudí

3. Kategorie – jsou překračovány hygienické limity – je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). V tomto případě je nutné zaslat návrh zařazení (nikoliv jen oznámení) ke schválení krajské hygienické stanici

4. Kategorie – hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví při práci – riziko není možné zcela vyloučit ani při používání OOPP. Stejně jako u třetí kategorie je nutné zaslání návrhu zařazení ke schválení KHS

Při zařazení do příslušné kategorie se posuzují rizikové faktory jako: hluk, prach, zátěž chladem, fyzická zátěž, chemické látky, vibrace, zátěž teplem, pracovní poloha, psychická zátěž, zraková zátěž, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, práce s biologickými činiteli apod.

Zajistěte bezpečnost na vašem pracovišti

Redukujte hrozící rizika v zaměstnání na minimum. Kontaktujte odborníky v oblasti BOZPPO na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se o vše postaráme za vás.

Další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku