Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při práci v hlučném prostředí hrozí, jaká je prevence a na kterých pracovištích se s hlukem setkáme?

Hluk jako riziko

Hlučné prostředí není dobré podceňovat, může vést k mnohým zdravotním problémům. Tyto zdravotní komplikace mohou začít bzučením či šuměním v uších, ale pokračovat i poruchami spánku. V horších případech si můžete přivodit částečnou, v nejhorším případě i úplnou, ztrátu sluchu. Ale nejen to! Negativní vliv má přílišný dlouhodobý hluk i na kardiovaskulární systém, trávicí ústrojí a celkový imunitní systém člověka.

Přečtěte si také: Odborná způsobilost v prevenci rizik BOZP.

Hluk na pracovišti

Zaměstnavatel je na pracovišti povinen zavést opatření na ochranu zaměstnanců před všemi možnými riziky, která jsou se zvýšeným hlukem na pracovišti spojená. Zaměstnavatel posuzuje rizika i s ohledem na typ a dobu trvání vystavení se hluku, přípustným expozičním a hygienickým limitům a účinkům na zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Hluk na pracovišti by se měl měřit a vyhodnocovat, aby bylo možné provézt bezpečnostní opatření. Zvuk se měří pomocí tzv. expozic a provádí jej autorizovaná laboratoř, nejčastěji tedy Krajská hygienická stanice. Ta provádí tato měření za specifikovaných podmínek, aby měření bylo průkazné.

Hlavním předpisem z oblasti ochrany zdraví při práci v hluku je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení vlády rozlišuje tři hygienické limity při práci.

Hlučná povolání

Mezi profese s nejhlučnějším pracovním prostředím se řadí zejména dělnické profese, jako je práce na stavbě, v zemědělství, v továrnách, při práci se stroji apod. S extrémními zvukovými podmínkami se setkávají také zvukaři, hudebníci a ostatní pracovníci hudební produkce, ale i pracovníci s extrémně hlučnými zařízeními (brusky, motorové pily apod.).

Jak hluk na pracovišti snížit?

Pro snížení hluku v pracovním prostředí je nutné zhodnotit dané pracovní podmínky a na jejich základě vyhotovit kroky na míru danému pracovnímu prostoru. Obecně je ale důležité začít u zdroje a snažit se minimalizovat dopady zdroje zvuku.

U strojů a dalších zařízení může být řešením instalace tlumičů. Dále je možnost instalovat protihlukové bariéry a další zvukově izolační prvky, osobní ochranné pomůcky (protihluková sluchátka), v krajním řešení se také nabízí změna technologických a pracovních postupů či reorganizace pracoviště.

Přečtěte si také:

Co musí obsahovat lékárnička na pracovišti?
Co patří mezi nejčastější příčiny vzniku požáru?
Vyhněte se pokutám za chybějící revize!

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku