BOZP a pokuty Inspektorátu práce za neumístění lékárničky na pracovišti zaměstnavatele

Může dostat zaměstnavatel pokutu za neumístění lékárničky na pracovišti ?

Toto upravuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

V případech, kdy Inspektorát práce nebo Krajská hygienická stanice udělili pokutu na základě § 92h odst. 3 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se jednalo o absenci lékárničky první pomoci na pracovišti zcela. Zaměstnavatel neumístil lékárničku na pracovišti a tím došlo k porušení zákona. 

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci BOZP a zajištění pracovnělékařských služeb:

(9) Za přestupek lze uložit pokutu do

b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r) nebo odstavce 6,

(zdroj: bozpinfo, zakonyprolidi)

 

EXTÉRIA MARKET  pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Recenze Exteria od klienta na Obecním úřadu – Pracovní úraz pracovníka veřejnoprospěšných prací

Nouzové osvětlení

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti. Doporučení pro zaměstnavatele vydané MZČR

 

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku