Do společnosti, která provozuje Restauraci v Praze 6, byla nahlášena kontrola z Oblastního inspektorátu práce (OIP). OIP jsou orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)V odůvodněných případech mohou orgány inspekce práce ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu až do výše 2 000 000 Kč.

Činnost Úřadu a inspektorátů se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, kde jsou vymezeny i sankce za spáchání správního deliktu za nedodržení BOZP na pracovišti zaměstnavatele, nevyhledávání rizik a neprovádění nápravných opatření pro ochranu zdraví zaměstnanců.

V úterý dne 17.10.2017 byla zahájena kontrola Inspektorem za přítomnosti technika BOZP Extéria, kdy chtěl vidět zázemí restaurace, tedy kuchyň, sklad potravin, atd. Zde se zaměřoval především na označení nosnosti regálů a protokol o kontrole regálů, zda je vyznačeno bezpečnostní značení, na el. zařízení, a také se ptal zaměstnanců (kuchařů) zda dostávají ochranné pracovní prostředky od zaměstnavatele. Dále chtěl předložit dokumentaci BOZP a to osnovy periodického školení zaměstnanců v BOZP, dle § 103 zákoníku práce, zápis z prověrky BOZP, dle § 108 Zákoníku práce,  směrnici na poskytování OOPP, dle § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Inspektor si nechal okopírovat tyto směrnice a dokumenty. Veškeré směrnice byly technikem BOZP Extéria předloženy a zodpovězeny veškeré dotazy. 

Při sestavení Protokolu z kontroly nebyly shledány žádné závady.

Další recenze a zkušenosti klientů se společností EXTÉRIA najdete zde:

Zkušenost a recenze klienta, který má výrobu hudebních nástrojů

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Kontrola HZS v kempu v okrese Žďár nad Sázavou – recenze a zkušenosti klienta s EXTÉRIA

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování