Kategorizace prací a novela zákona o zařazení zaměstnance do kategorie II.

Novela zákona o zařazení zaměstnance do kategorie II

Dne 17. února vyšlo nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Mimo jiné se tato novela dotkla zařazování prací do kategorie II., konkrétně se týká ustanovení § 25 odst. 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ohledně měření a hodnocení lokální svalové zátěže a zařazení práce do kategorie druhé.

Nově pro rizikové faktory, jimiž jsou fyzická zátěž nebo pracovní poloha, může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie jen na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela stanoví i výjimku, kdy se tento požadavek nepoužije.

O jakou výjimku jde?

Výjimkou je to, že na pracovištích, kde se nevyskytla nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, se může provést pouze odborné hodnocení provedené držitelem autorizace, nikoli měření.

27. dubna vyšla novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 205/2020 Sb.), kde je pod bodem 45 toto:

V § 38 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 97 znějí:

(2) Pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha97) může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie též na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i). Protokol o odborném hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce, přestávkách na jídlo a oddech v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena. Věta první se nevztahuje na vyřazení práce z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha.

(3) V případě, že se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne u zaměstnavatele nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, je zaměstnavatel povinen do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro práci, při níž vznikla nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, protokol o měření uvedeného rizikového faktoru provedeném podle odstavce 1.

(zdroj: bozpinfo.cz)

EXTÉRIA MARKET  pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?

Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …

BOZP a pokuty Inspektorátu práce za neumístění lékárničky na pracovišti zaměstnavatele

Recenze Exteria od klienta na Obecním úřadu – Pracovní úraz pracovníka veřejnoprospěšných prací

Nouzové osvětlení

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku