Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …

Zaměstnavatel je povinen mít vypracované komplexní dokumentaci BOZP, směrnice BOZP, které jsou vyjmenovány v § 349 zákoníku práce k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a seznámit prokazatelně s nimi své zaměstnance. Tato povinnost určuje zákoník práce a další prováděcí předpisy a nařízení vlády. Mnoho zaměstnavatelů a OSVČ tuto povinnost nemá vyřešenou a tak mohou díky tomu přijít o své podnikatelské aktivity velmi jednoduše. Je to jen souhra nahodilých situací, které vše způsobí.

Hrozí Vám 2 mil. pokuta, trestní stíhání PČR, odnětí svobody až na několik let za těžké ublížení na zdraví. A to vše jen proto, že nemáte zpracovanou komplexní dokumentaci BOZP cca 17 – 30 směrnic i u malé firmy, dle vyhodnocení rizik.

Školení BOZP, Vás bohužel nezahrání ani hasičák na zdi ! 

Lehký pracovní úraz zaměstnance, který je povinen zaměstnavatel zaznamenat do knihy úrazů.

Těžký pracovní úraz zaměstnance, který je povinen zaměstnavatel sepsat s příčinou úrazu a popisem děje a hlásit zaměstnavatel na Oblastní inspektorát práce.

Kontrola Oblastního Inspektorátu práce – ohlášená a neohlášená

Dokumentace BOZP

Povinnost vedení dokumentace BOZP stanovuje například zákoník práce (o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních proti působení těchto rizik, školení zaměstnanců k BOZP, o pracovních úrazech apod.). V souvislosti s technickým zařízením se hovoří o průvodní a provozní dokumentaci, jejichž definice bychom našli v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Místní provozní bezpečnostní předpis

Dílčí činnosti upravuje místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP), který vyžadují různé právní předpisy. Stejný účel mají podobné dokumenty, jako je místní řád skladu nebo systém bezpečné práce (platí pro zdvihací zařízení), které vycházejí z českých technických norem. Podle vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, § 179 odst. 6, musí být pro provoz plynového zařízení vypracován místní provozní řád.

Směrnice BOZP

dokument o zajišťování BOZP ve firmě – většinou vypracovává odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Výše uvedené dokumenty jsou její součástí. Měly by tam být jmenovány, i když někdy nemohou být zařazeny do příloh směrnice z důvodu své objemnosti. Například pokud zaměstnavatel provozuje více skladů, mnoho strojních zařízení apod. Záleží na charakteru podniku a jeho činností.

Nařízení a předpisu je několik, proto pro tuto oblast je dobré mít svou firmu na BOZP a požární ochranu, která vše zpracuje za Vás a v případě kontroly si vše obhájí u kontroly. Tak jako máte paní účetní, která Vám účtuje a dělá daňová přiznání každý rok. A když se nahlásí kontrola z Finančního úřadu, jde na úřad ona a obhájí si u kontroly své zaúčtování dokumentů.

EXTÉRIA MARKET  pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

BOZP a pokuty Inspektorátu práce za neumístění lékárničky na pracovišti zaměstnavatele

Recenze Exteria od klienta na Obecním úřadu – Pracovní úraz pracovníka veřejnoprospěšných prací

Nouzové osvětlení

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti. Doporučení pro zaměstnavatele vydané MZČR

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku