KORONAVIRUS a školení zaměstnanců a dobrovolníků z BOZP

Jak řešit školení zaměstnanců a dobrovolníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Zaměstnavatel je povinen i v době nouzového stavu provádět proškolování zaměstnanců k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stejně tak je povinen provádět následné kontroly zařízení a vůbec všechny preventivní kroky předepsané pracovněprávními předpisy. Použije-li k výkonu práce dobrovolníky, pak je povinen zajistit i u nich provedení preventivních opatření stejně jako u svých zaměstnanců.

Za účelem proškolení zaměstnanců lze využít služby prevence poskytované externě osobou odborně způsobilou v prevenci rizik např. EXTÉRIA, s.r.o., neboť tato činnosti nespadá pod zákaz prodeje služeb v provozovnách stanovený mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 26. března 2020.

Této povinnosti nebyl zaměstnavatel zproštěn. Vzhledem k možnosti, že onemocnění COVID-19 by za určitých okolností mohlo být kvalifikováno jako nemoc z povolání, je na místě intenzivněji informovat o rizicích a zavádět adekvátní preventivní protiopatření. Navíc je nutno mít na paměti, že právě pro tuto situaci, kterou nyní prožíváme, pracovněprávní předpisy předvídají zostřené poučovací a zaškolovací povinnosti pro zaměstnavatele.

MPSV zatím preferuje zdraví zaměstnanců. Je totiž důvodná obava z toho, že zaměstnavatel neproškolí adekvátně své zaměstnance a pošle je k výkonu rizikové práce s fatálními účinky pro ně i pro společnost. 

Ať již zaměstnavatelé realizují preventivní opatření jakýmkoliv způsobem, musí mít neustále na paměti, že je nutno proškolení, resp. kontrolní prohlídky dostatečně písemně zdokladovat, neboť dojde-li k újmě na zdraví, budou kontrolní orgány Oblastních inspektorátu práce (OIP) prošetřovat, zda zaměstnavatel dostatečně zajistil bezpečnost svých zaměstnanců. V případě porušení těchto povinností hrozí zaměstnavateli sance až do výše 2 000 000 Kč ve správním řízení.

(zdroj: blog.ksb, MPSV, SUIP)

Kontaktujte nás i v tomto složitém období pro zajištění bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pomůžeme Vám s plněním povinnosti s virusem COVID-19 a hygienickým školením Vašich zaměstnanců.

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti. Doporučení pro zaměstnavatele vydané MZČR

Na koho se budou zaměřovat kontrolní akce OIP v tomto roce?

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

 

 

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku