Na koho se budou zaměřovat kontrolní akce OIP v tomto roce?

Kontroly bezpečnosti práce Oblastními inspektoráty práce

Návrh Ročního programu kontrolních akcí na rok 2020 byl zpracován v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

SÚIP a oblastní inspektoráty práce (dále jen „OIP“) se svou činností snaží zejména o preventivní působení na zaměstnavatele a o zvýšení jejich právního vědomí a hlavně povědomí o bezpečnosti práce, kterou nemají hlavně malí a střední zaměstnavatelé a také OSVČ. Mnohdy neřeší v BOZP roční kontroly pracovišť vč. zápisu z kontroly OZO, nezpracované dokumentace ke strojům a zařízení.

Na jaké zaměstnavatele budou kontroly bezpečnosti práce zaměřeny?

Kontroly budou zaměřeny zejména na zaměstnavatele, u nichž byly v minulosti zjištěny nedostatky, a na ty, u kterých nebyla kontrola v dlouhodobém časovém horizontu provedena.

Jsou kontroly OIP i z anonymních podnětů od zaměstnanců zaměřené na BOZP?

Významnou část kontrolní činnosti orgánů inspekce práce (OIP) tvoří dlouhodobě kontroly prováděné na základě podnětů veřejnosti. Podněty obdržené od zaměstnanců, sociálních partnerů či jiných orgánů veřejné správy směřují do všech kontrolních oblastí, tj. BOZP – bezpečnost práce.

Počty přijatých podnětů ke kontrole v oblasti BOZP jsou nepoměrně vyšší a nejčastěji směřují do problematiky týkající se bezpečnosti práce:

  1. pracovních úrazů,
  2. neposkytnutí osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“),
  3. neprovedení školení o bezpečnosti práce,
  4. neplnění povinností spojených s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „VTZ“),
  5. nezpracování povinné dokumentace k BOZP u zaměstnavatelů,
  6. směrnice na alkohol, chemické látky, regály, atd.

SÚIP sleduje množství přijatých podnětů, průběžně provádí jejich analýzu a výsledky promítá do svých plánů kontrolní činnosti.

Co vše kontroluje Oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů v bezpečnosti práce?

SÚIP a OIP na úseku inspekce BOZP kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu VTZ, ve smyslu zákona o inspekci práce.

Úsek inspekce BOZP je personálně rozdělen:

  1. inspektory BOZP
  2. inspektory VTZ.

Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky v oblasti bezpečnosti práce patřily:

– chybně nebo nedostatečně vyhodnocené riziko BOZP pro pracovní činnost (nevyhledání rizik v rámci pracovních a technologických postupů),
– neseznámení zaměstnanců s riziky v BOZP ohrožujícími život a zdraví na pracovišti a chybějící či neúplné školení zaměstnanců z předpisů a návodů výrobce pro obsluhu zařízení,
– špatný stav pracoviště z hlediska BOZP (poškozené podlahy, nezajištěná místa s rizikem pádu apod.),
– chybějící revize, nedostatečné kontroly, zanedbaná údržba,
– nebezpečné pracovní postupy tolerované zaměstnavatelem,
– nevhodná organizace práce.

Na jaké obory budou zaměřeny kontroly Inspektorátu práce v BOZP?

V letošním roce provedou orgány inspekce práce v oblasti BOZP a VTZ nejméně 10 tisíc kontrol s následujícím zaměřením:
– kontroly BOZP v odvětví zemědělství a potravinářství, stavebnictví, dopravy a ve zpracovatelském průmyslu, těžby a zpracování dřeva, terciární sféry a kontroly dodržování povinností souvisejících s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,
– kontroly k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu VTZ,
– kontroly v rámci integrované inspekce.

(zdroj SUIP)

Kontaktujete profesionální firmu Extéria pro zajištění služeb pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

Nouzové osvětlení

BOZP a zákonné požadavky při obsluze stavebního stroje.

Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

Kdo zodpovídá za BOZP – bezpečnost práce na pracovišti? Zaměstnanec, zaměstnavatel nebo majitel firmy?

Musím jako malá firma mít dokumentaci bezpečnosti práce – BOZP? Jaké směrnice z BOZP musí obsahovat?

Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS v autosalonu

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku