Zaměstnankyně ekonomického oddělení v naší společnosti opařila kolegyni horkou kávou. Došlo k opaření krku, dekoltu a pravé ruky. Zaměstnankyně šla z kuchyňky s uvařenou, horkou kávou a v tom nečekaně zpoza rohu vyběhla její kolegyně, která běžela rychle vyzvednout poštu od dopravní společnosti PPL. Chtěl jsem se zeptat, zda se jedná o pracovní úraz a jak máme sepsat záznam o úraze? Je nutné do zápisu o pracovním úrazu uvádět zavinění jinou osobou? Bude provinilý pracovník nějak postižen od pojišťovny nebo zaměstnavatele?

Odpověď:

Na Váš dotaz musím jednoznačně odpovědět, že se v každém případě jedná o pracovní úraz, který vznikl na pracovišti a v přímé souvislosti s plněním pracovních povinností. Pokud by se, ale tato zaměstnankyně sama polila horkou kávou nebude se v tomto případě jednat o pracovní úraz, což je zřejmé z přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů podle ustanovení § 274 zákoníku práce vyloučeno.

Zaměstnavatel dle zákona odpovídá za všechny pracovní úrazy, ke kterým dojde na jeho pracovišti a nerozlišuje se, kdo nebo co úraz zavinilo. Do záznamu o pracovním úrazu však musíte uvést zavinění druhou osobou, ale jaké pro danou zaměstnankyni z toho vyvodíte důsledky, je čistě na Vás, jako na zaměstnavateli. Pojišťovna dané zaměstnankyni žádné srážky ze mzdy předepsat nemůže, na to nemá právo. Jedná se o pracovní úraz, za který je zodpovědný zaměstnavatel, a ten je pro tento případ pojištěn. Jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Kooperativa bude tedy hradit škodu za zaměstnavatele.

Pracovní úraz způsobený politím horkou kávou

Chtěl bych se zeptat, jak si mám vyložit ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve kterém je uvedeno, že právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, písemná pravidla. Tato pravidla je povinna nechat schválit orgánem ochrany veřejného zdraví – Krajskou hygienickou stanicí. Konkrétně bych potřeboval vysvětlit, co je myšleno osobou “oprávněnou k podnikání”? Prosím o vysvětlení pojmu “oprávněna k podnikání”? Jen pro vysvětlení jsme základní škola, chemické látky máme v rámci výuky chemie v laboratořích. My samozřejmě nepodnikáme. Učitelé jsou u nás v rámci školení seznámeni o vlastnostech a nebezpečnosti těchto látek. Jsme tedy povinni vypracovat tyto pravidla a nechat je schválit orgánem ochrany veřejného zdraví?

Odpověď:

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musíte mít zpracovány a to dle
§ 44a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je uvedeno, že právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí vydat, pokud se na jejím pracovišti nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo  chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R větou 45 nebo 49, mutagenní označené R větou 46 a toxické pro reprodukci označené R větou 60 nebo 61.

Pro látky, kterém mají jinou klasifikaci nebezpečnosti (např. hořlavé, dráždivé apod.) není nutno pravidla zpracovávat a vydávat.

Pravidla je nutno zpracovat pro pracoviště, kde se s těmito nebezpečnými chemickými látkami nakládá a to především proto, aby zaměstnanci měli na pracovišti ihned k dispozici informace o nebezpečných vlastnostech látek a přípravků a zejména pokyny pro první pomoc a postup při havárii.
Pojem osoba “oprávněná k podnikání” se rozumí podnikající fyzická osoba – tedy “fyzická osoba oprávněná k podnikání” a nikoli k pojmu “právnická osoba”.  Povinnost vydat pravidla mají tedy právnické osoby a rovněž i fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud se na jejich pracovišti nakládá s látkami a přípravky klasifikovanými, jak je uvedeno výše, a to bez ohledu na to, zda s chemickými látkami a přípravky přímo podnikají. Nakládáním je míněna jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Orgán ochrany veřejného zdraví pravidla neschvaluje, ale podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která pravidla vydala je povinna je projednat s příslušnou hygienickou stanicí.

Pravidla pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak správně zajistit provádění kontrol žebříků? Kontroly provádíme 1x za rok, ale nevím, co přesně by se mělo v tomto případě na žebřících kontrolovat, aby odpovídali z hlediska bezpečnosti. Existuje nějaký právní předpis nebo norma. Jak řešit pokud byli vyrobeny dílenským způsobem, není k tomu žádná dokumentace.

Odpověď:

Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., stanoví v části III. Způsob používání žebříků, ve kterém je uvedeno, že zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků dle návodu na používání. Pokud však tento návod nemáte k dispozici, je potřeba vycházet z obecných principů BOZP. Co si pod tímto představit? Každý žebřík ve firmě by měl být označen evidenčním číslem. Co se týká kontrol žebříků, měly by se provádět 1x ročně, např. při roční prověrce BOZP. Předmětem kontroly žebříku by měla být jeho komplexnost, neporušenost, tuhost bočnic a jejich průhyb, dotažení svorníků, zabezpečení proti podklouznutí. V případě, že žebřík těmto požadavkům nevyhovuje je potřeba ho ihned vyřadit z používání. Vizuální kontrolu by měl zaměstnanec provést vždy před každým použitím žebříku.

Jak provádět kontroly žebříků

Musím Vás bohužel zklamat, ale není. Dokumentaci požární ochrany může zpracovávat výhradně technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně. Přestože Vámi vypracované směrnice mohou obsahovat zcela správné informace, z hlediska právních předpisů jsou neplatné.

Vytiskla a upravila jsem si “Požární poplachovou směrnici” z internetu, je tato směrnice platná?

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), musí řešit každá firma, společnost, škola, nemocnice, příspěvková organizace, občanské sdružení, státní instituce atd. Nerozhoduje zde druh podnikání, ani právní forma (a.s., s.r.o., k.s., občanské sdružení, příspěvková organizace, OSVČ). Rozsah činností a úkolů BOZP se liší pouze u zaměstnavatele a nezaměstnavatele. To znamená, že i „malý podnikatel“ s jedním nebo dvěma zaměstnanci musí plnit stejné povinnosti jako velká firma například s 200 zaměstnanci. Rozsah těchto povinností je pak samozřejmě přímo úměrný rozsahu podnikání.

Kdo musí řešit BOZP?

Samozřejmě, že můžete, protože povinnost zaměstnavatele mít zpracovánu potřebnou dokumentaci BOZP a PO je dána zákonnou legislativou v oblasti BOZP a PO. Další důležité povinnosti, které musí zaměstnavatel splňovat jsou školení BOZP a PO, provádět pravidelné prověrky BOZP, kontroly PO. V případě, že by jste tuto oblast neřešili a navštívila by Vás kontrola Oblastního Inspektorátu práce nebo Hasičský záchranný sbor, mohla by se Vám tato návštěva poněkud prodražit. Sankce za závažné porušení zákoníku práce a zákona o požární ochraně mohou dosahovat až 2 000 000 Kč.

Zákon, který upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku BOZP je zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

V případě, že by jste chtěli kontrolu mařit a neposkytli jste inspektorům součinnost hrozí Vám, dle zákona o inspekci práce pokuta 50 000 Kč.

Mohu dostat pokutu za to, že nemám zpracovánu dokumentaci BOZP a PO?