Pracovnělékařské služby PLS – kategorizace prací

BOZP a pracovnělékařské služby PLS, musí řešit každý zaměstnavatel ať už je to firma nebo OSVČ, který má min. jednoho zaměstnance v pracovním poměru. 

Pro svou práci musí být každý zaměstnanec zdravotně způsobilý. Zdravotní způsobilost posoudí lékař při vstupní lékařské prohlídce na kterou musí být vyslán zaměstnavatelem před započetím pracovního poměru.

Zaměstnavatelé se prostřednictvím tzv. pracovnělékařských prohlídek dozví, zda jsou jeho zaměstnanci
způsobilí pro danou práci, jelikož nesmí připustit, aby zaměstnanci vykonávali takovou práci, pro kterou způsobilí nejsou. Tyto prohlídky mají různé intervaly, zejména v závislosti na kategorizaci práce a věku zaměstnance.

Kategorizovat práci je povinností každého zaměstnavatele, dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a znamená zařazení vykonávané práce do jedné ze čtyř kategorií práce dle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti. Každý zaměstnavatel je povinen mít zpracovanou dokumentaci k PLS, která obsahuje již zmíněnou kategorizaci prací, vyhledané pracovní rizika, směrnici preventivních pracovnělékařských prohlídek, atd.

1. Kategorizace práce

Práce zaměstnance se zařazuje do čtyř kategorií podle míry nebezpečí a rizika. Čím vyšší je kategorie (1. – 4.), tím je také vyšší riziko pracovního úrazu, což je důvod k tomu provádět lékařské prohlídky častěji, tedy v kratších intervalech.

2. Riziko ohrožení zdraví

Riziko ohrožení zdraví zaměstnance v rámci plnění pracovních úkolů je dalším kritériem pro stanovení termínu opakování periodické prohlídky zaměstnance. Čím je riziko ohrožení zdraví vyšší, tím častěji je třeba pracovnělékařskou prohlídku opakovat. Riziko ohrožení zdraví platí nejen pro zaměstnance, ale také pro jeho okolí.

3. Věk zaměstnance

Opakování lékařských prohlídek je závislé také na věku zaměstnance. Rozděluje se na zaměstnance mladší 50 let a starší 50 let. Pro starší 50 let je nutné provádět pravidelné zdravotní prohlídky častěji.

Podle kategorie práce je stanovena frekvence pracovnělékařských prohlídek, používání osobních ochranných pracovních prostředků či poskytnutí bezpečnostních přestávek.

Druhy pracovnělékařských prohlídek:

  1. vstupní lékařská prohlídka
  2. periodická lékařská prohlídka
  3. mimořádná lékařská prohlídka
  4. výstupní lékařská prohlídka

Více informací o pracovnělékařských prohlídkách uvádí zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách PLS a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti vyplývající z výše uvedených předpisů kontroluje Krajská hygienická stanice KHS pro jednostlivý kraj. Ta může udělit sankci za porušení předpisů a zákonů až do výše 2 000 000 Kč.

Kontaktujete nás EXTÉRIA MARKET v rámci celé ČR a SR Vám zajistí PLS a bezpečnost práce (BOZP), požární ochranu (PO) a životní prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme a svou práci si obhájíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

OIP u kontrol vybralo na pokutách za nedodržení BOZP téměř 300 mil. Kč.

Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na alkohol u zaměstnanců? Musí být zpracována směrnice?

Tlakové acetylenové lahve, jak s nimi manipulovat a skladovat?

Musí jednatelé ve firmách chodit na pracovně lékařskou prohlídku?

Školení BOZP a PO u zaměstnanců na dohodu. Musí se školit z BOZP? Jak často?

Musím jako malá firma mít dokumentaci bezpečnosti práce – BOZP? Jaké směrnice z BOZP musí obsahovat?

Jaké jsou recenze a zkušenosti klientů s firmou EXTÉRIA? BOZP levněji a kvalitněji, jde to ?

 

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku