Zkušenosti a hodnocení klienta sklářské výroby při kontrole KHS

Firmě, která provádí dekorování skla, rytí a pískování se nahlásila kontrola z Krajské hygienické stanice. Společnost zaměstnává tři zaměstnance na hlavní pracovní poměr, pro které je povinna vyhodnotit zdravotní rizika na pracovišti. Pracovníci odboru Hygieny práce Krajské hygienické stanice se zabývají posuzováním rizikových faktorů práce a jejich vlivů na zdraví zaměstnance, jde o tyto činnosti v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi), biocidy, posuzování návrhů a oznámení o zařazení prací do jednotlivých rizikových kategorií a rozhodování o rizikových pracích, kontrolují také zajištění pracovně-lékařských služeb u zaměstnavatelů atd.

Výkon státního zdravotního dozoru (běžný hygienický dozor) = kontrola plnění povinností podnikajících osob fyzických a právnických k ochraně veřejného zdraví, a šetření stížností.

Dne 24.6.2019 byla zahájena kontrola z KHS, kdy si vyžádali směrnice na OOPP a karty výdeje OOPP, osnovy školení zaměstnanců pro oblast BOZP a požární ochrany, traumatologický plán, bezpečnostní listy, směrnici pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami s směsmi. Dále vstupní lékařské prohlídky u zaměstnanců a smlouvu s lékařem, zajišťujícím pracovně-lékařské služby u zaměstnavatele. Vyhodnocení pracovních rizik u jednotlivých profesí. Dále následovala kontrola pracoviště zaměřena na bezpečnostní značení a používání ochranných pracovních prostředků zaměstnanců.

Pokud by tyto dokumenty klient kontrole nepředložil, mohla by mu být uložena pokuta dle § 92 a § 93 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví až do výše 2 000 000 Kč.

Celkový dojem inspektora z KHS byl takový, že dokumentace je vedena a aktualizována profesionálně, což nečekal. Při sepsání protokolu z kontroly neuvedl žádné závažné nedostatky.

Další hodnocení, recenze a zkušenosti klientů se společnosti EXTÉRIA:

Hodnocení a recenze firmy EXTÉRIA při kontrole OIP na Obecním úřadě v okrese Cheb

Zkušenost a recenze klienta EXTÉRIE s kontrolou KHS v lakovně

Zkušenosti a recenze klienta z mezinárodní kamionové dopravy po nahlášené kontrole z OIP

Recenze a zkušenosti klienta v kovoobrábění a CNC strojů při kontrole Inspektorátu práce

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Sankce za nedodržení povinností
uložených na úseku ochrany veřejného zdraví

 1. Pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele

  Dle § 92 a § 93 zák. č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

  • až do výše 2.000.000,– Kč
  • při poškození zdraví, vzniku nebo hrozbě epidemie až do výše 3.000.000,– Kč
  • za uvedení nepravdivých informací nebo ztěžování státního zdravotního dozoru až do výše 100.000,– Kč

  Dále je KHS nadána pravomocí ukládat pokuty dle zvláštních právních předpisů a to:

  • zák. č. 110/1997, o potravinách ve znění pozdějších předpisů – § 14 a § 17
  • zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů – § 23a § 24
  • zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů – § 7 a § 8
  • zák. č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů – § 35 a § 44
  • zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů – § 35, § 37 – § 40
  • zák. č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh ve znění pozdějších předpisů – § 27 a § 32 – § 33
  • zák. č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů – § 35 a § 38 – § 39b
  • zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami – § 24

  K tomu je ukládána povinnost uhradit paušální částku náhrady nákladů 1.000,– Kč dle § 79 odst. 5 správního řádu a vyhl. č. 520/2005 Sb.

 

 

Musím uznat, že kdybych neměl uzavřenou smlouvu na zajištění BOZP a požární ochrany s firmou Extéria, určitě bych zaplatil nemalou pokutu. Když jsem si uvědomil, co vše chce předložit kontrola z Krajské hygienické stanice u tak malé firmy jako jsme my. Vyjadřuji velký obdiv a svou zkušenost a rád bych hodnotil zkušenost s firmou Extéria jako pozitivní.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku