Školení BOZP pro zaměstnance, jak často? Kdo může školit? Proč školit?

Povinnost školit zaměstnance v BOZP ukládá zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Systém školení již ale nechává na něm.

Cíl školení v BOZP

je poskytovat zaměstnancům a dalším osobám, které se vyskytují na pracovištích zaměstnavatele informace o hrozícím nebezpečí a o způsobu ochrany proti němu. Jedná se o průběžný a neustále se opakující proces vyhledávání rizik a seznamování s těmito riziky zaměstnance. Chráněným zájmem jsou životy, zdraví a také majetek.

Kdo se musí školit v BOZP

podle § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce zaměstnanci (ZP), zejména zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou; zaměstnanci agentury práce dočasně přidělení k výkonu práce k jinému zaměstnavateli; mladiství zaměstnanci; zaměstnanci jiného zaměstnavatele při společné práci na pracovišti (zde je nutná vzájemná výměna rizik a vždy podle § 103 odst. 1 písm. g) ZP.

Kdo je oprávněn školit BOZP?

Žádný právní předpis nestanovuje, kdo je oprávněn školit a vzdělávat v oblasti BOZPVzhledem k tomu, že základem školení je především seznámení zaměstnanců s konkrétními riziky na pracovišti a ochrannými opatřeními proti jejich působení, je logicky tím nejpovolanějším osoba Technik BOZP a PO. Při vstupním školení BOZP a seznámení s pracovištěm školí nadřízený vedoucí zaměstnanec.

Forma školení BOZP

  1. Prezenční školení.
  2. E-learning.

Neustále diskutovaná problematika, co je vhodnější, zda e-learning či prezenční školení? Prezenční školení nikdy nedokáže nahradit virtuální e-learningové školení, hlavně v náročných provozech, kde vznikají neustále rizika. Při těžkých pracovních úrazech se špatně prokazuje, že byl konkrétní zaměstnanec řádně proškolen a že opravdu za PC seděl konkrétní zaměstnanec a ne asistentka, která dostala kódy a přihlášení vše vyplnila za všechny zaměstnance. Prokazatelnost hlavně u vyšetřování pracovního úrazu PČR a OIP, kde hrozí jednateli trestní stíhání za ublížení na zdraví.

Vyhýbejte se univerzálnímu e-learningu BOZP na internetu to Vás neochrání.

Perioda školení BOZP

Vstupní školení BOZP

provádí se před zahájením vlastní pracovní činnosti. Nesmí dojít k situaci, kdy zaměstnanec zahájí pracovní činnost před provedením vstupního školení BOZP.

Periodické školení BOZP

periodické školení BOZP uvádí zákoník práce v § 103 odst. 3, určuje si zaměstnavatel, ale doporučuje se z důvodu vyhledávání rizik na pracovišti min. 1 x ročně. Toto kvituje i Inspektorát práce u kontrol zaměstnavatelů.

Mimořádné školení BOZP

provádí se u mimořádných situacích např. při haváriích, závažných pracovních úrazech, zásadní změně legislativy nebo při významných organizačních, technických nebo technologických změnách. 

Ověření znalostí školení BOZP

Ústní dotazy – lektor pokládá otázky průběžně během celého školení nebo až na jeho konci. 

Dokumentace školení BOZP

Dokumentaci o provedení školení ukládejte, jedná se o Osnovy školení s prezenční listinou, kde byli zaměstnanci podepsání s datem školení. Tím docílíte průkaznost školení BOZP při kontrolách, úrazech a šetření PČR a OIP. Všechny záznamy o zaměstnancích doporučuji uchovávat po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu a následně archivovat po dobu 5 – 10 let. Hrozí, že i po skončení pracovního poměru budete muset prokazovat splnění svých povinností (orgánům SOD, pojišťovnám, odborům, bývalému zaměstnanci žádajícímu náhradu škody atd.). Běžná promlčecí lhůta je tři roky – § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

EXTÉRIA MARKET  pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …

BOZP a pokuty Inspektorátu práce za neumístění lékárničky na pracovišti zaměstnavatele

Recenze Exteria od klienta na Obecním úřadu – Pracovní úraz pracovníka veřejnoprospěšných prací

Nouzové osvětlení

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

Na koho se budou zaměřovat kontrolní akce OIP v tomto roce?

Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?

 

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku